Historie školy a zaměstnanců

Historie školy a zaměstnanců

Z novodobé historie najdete podrobnější informace k jednotlivým událostem ve školních rocích v Článkách.

1961-1962
1. září 1961 byla v Dobrušce zřízena pobočka Lidové školy umění v Opočně, jejímž ředitelem byl Josef Kováříček. Škola měla 58 žáků, z toho 20 žáků v přípravném ročníku. Vyučovali v ní dva učitelé – paní Bohuslava Purmová vyučovala hru na klavír, a která byla rovněž pověřena zastupováním ředitele a pana Vladimíra Homolky vyučovala hru na housle. Škola ještě neměla vlastní budovu, vyučovalo se ve třídách ZDŠ Fr. Kupky po skončení vyučování v této škole. Majetkem školy bylo jedno křídlo, psací stůl a školní tabule. Již v prvním roce výuky školu navštívil krajský inspektor J. Vedlich a provedl hospitaci u obou vyučujících. První veřejný koncert škola pořádala 16. června 1962 v závodním klubu JAS, na kterém účinkovali rovněž žáci opočenské LŠU.

 

1962-1963
Již v dalším školním roce získala LŠU tři učebny v Osvětovém domě. Zde již vyučovala i další učitelka paní Marie Rathouská (housle). Škola rovněž získala další klavír. Hudební nauky byly nadále vyučovány v ZDŠ Fr. Kupky. Školu navštěvovalo již 85 žáků, z toho 16 v novém, výtvarném oboru, vyučovaném paní Eliškou Horákovou.

 

1963-1964
V každém školním roce přibývalo něco nového, stejně tak i žáci. Ve školním roce 1963-64 byl zřízen obor taneční, do kterého se přihlásilo 32 žáků a jenž vyučovala paní Olga Podruhová, externí učitelka. Taneční obor byl vyučován v tělocvičně ZDŠ Fr. Kupky. Hudební obor měl již 76 žáků, výtvarný 33 žáků, tedy celkem 109 žáků. 19. června byl uspořádán první koncert konzervatoristů, ve kterém účinkovali P. Fiala (klavír), J. Václavková (housle), J. Pilc (kontrabas), L. Malík (klavír), J. Polák (klavír).

 

1964-1965
Ve školním roce 1964-65 přibyl škole nový učitel, absolvent konzervatoře v Kroměříži, pan L. Malík, který ve škole začal vyučovat sólovému zpěvu.

 

1965-1966
Pro školní rok 1965-66 pořídil MěNV LŠU i další místnosti v I. poschodí Osvětového domu. Vznikl zde o malý hudební sál s novými parketami a vestavěným podiem pro interní vystupování žáků. Do nového sálu přibylo i zánovní křídlo Petrof. Pro dokládání kabátů vznikla v mezipatře malá šatna. První koncert v malém se v sále LŠU konal 7.5.1966. Do školy docházelo 59 žáků do oboru hudebního, 24 žáků do oboru tanečního a 34 do oboru výtvarného. Tedy celkem 140 žáků.

 

1966-1967
V dalším školním roce se v Dobrušce začalo vyučovat i hře na klarinet a kytaru, a to opočenským učitelem panem Sedlákem v malém hudebním sále.

 

1967-1968
Ve školním roce 1967-68 se změnila vyučující í místo výuky výtvarného oboru. Paní učitelku Horákovou nahrazuje Jana Trčková a 28 žáků vyučuje v prostorách bývalého krámu paní Hartvichové u kostela. V této málo světlé, studené a stísněné místnosti však vznikla mnoho krásná dílka, která byla na různých výstavách av časopisech. LŠU v Dobrušce má 144 žáků.

 

1968-1969
Do LŠU přichází nový učitel – M. Drašner, učitel klavíru, sólového a sborového zpěvu, hry na akordeon a také hudebních nauk. Ten také založil pěvecký sbor, který ve velmi krátké době dosáhl velmi pěkných výsledků. V roce mnohé úspěchy zaznamenal nejen obor hudební (postup M. Drašnara, H. Bučkové a D. Sedláčkové do krajského kola Soutěže tvořivosti mládeže ve hře na klavír), ale především obor výtvarný – výstava na pedagogické fakultě v Hradci Králové, tomto zveřejnění prací v časopise Výtvarná výchova, na mezinárodním kongresu Insea, grafické práce vytvořené pro koncert Opočenského komorního orchestru byly zveřejněny rovněž v televizi. Není divu, že zájem o výtvarný obor velice vzrostl. V tomto roce jej navštěvovalo 120 dětí! Celkový stav žactva byl tedy 225 žáků!

 

1969-1970
V září roku 1969 začíná LŠU jako zcela samostatná škola! Jejím ředitelem byl jmenován Miroslav Drašner. Učitelský sbor byl rozšířen o klavíristku Julii Škvrnovou. Vyučování hudebních nauk přebral čerstvý absolvent Karel Porkert s aprobací kytarou a violou. Klavírní doprovody tanečního oboru zajišťovala L. Moravcová, žákyně paní Škvrnové. LŠU měla celkem 211 žáků, z toho 87 žáků v hudebním oboru, 42 v tanečním a 82 žáků ve výtvarném oboru. Koncem školního roku však měl výtvarný obor 120 žáků ! Vyučovalo se hru na klavír (46 žáků), housle (18 žáků), akordeon (3 žáci), sólový zpěv (2 žáci) a kytaru (1). PHV měla 17 žáků, pěvecký soubor 25 žáků a houslová souhra 5 žáků.

 

1971-1972
V tomto školním roce byl ve škole založen komorní orchestr, který byl složen z učitelů a žáků, rodičů a dobrých hudebníků z blízkého okolí. Vznikl v únoru 1972 a již v tomto roce absolvovali dvě zdařilí vystoupení! Dirigentem byl M. Drašner. Veliký ohlas měla výstava prací výtvarného oboru u příležitosti otevření domku FLVěka (návštěvnost přes tisíc lidí).

 

1972-1973
1.9.1972 nastoupil na školu Vlastimil Železník, absolvent Střední hudební školy internátní pro mládež s vadami zraku v Praze a začíná vyučovat především hře na trubku. Škola se tak rozšířila o obor dechových žesťových.

 

1973-1974
Od ledna 1974 zkouší ve škole pěvecký sbor Vlasta. Byl založen při LŠU ze žákyň školy a místních zpěvaček, které dříve navštěvovaly pěvecký sbor „Vlasta“, který v Dobrušce aktivně působil. Jméno tomuto sboru bylo ponecháno z tradice předcházejících sborů „Vlasta a Dobroš“. Sbor zkoušel jednou týdně pod taktovkou sbormistra M. Drašnera.

 

1974-1975
LŠU má 252 žáků. Ve výuce přibyly další hudební nástroje, a to lesní roh, který vyučoval V. Železníka a příčná a zobcová flétna u pana Bořka, dlouholetý hudebník z povolání, člen posádkové vojenské hudby v Hradci Králové.

 

1975-1976
K 1.9.1975 vznikl ve škole další obor, a to literárně – dramatický obor, který vyučoval pan Vladislav Balcar, dlouholetý pracovník ochotnického divadelního spolku „Šubert“,. Deset navštěvovalo 7 žáků. Celkově měla škola 269 žáků.

 

1976-1977
Do druhého ročníku brněnské státní konzervatoře byla na hru na kytaru přijata naše žákyně Věra Šolínová – Martinová.

 

1978-1980
Z žáků dechového oddělení byl vytvořen dechový orchestr. Má 18 členů, a to 3 flétny, 3 klarinety, 4 trubky, 1 tenor, 1 baryton, 2 lesní rohy, 1 tuba a 3 bicí. Škola po dlouhých urgencích získala prostory v budově na náměstí č.p. 38 v I. poschodí. Celkem tím škole přibylo 6 učeben s příslušenstvím, které díky pomoci rodičům bylo přizpůsobeno pro výuku. Ta zde začala pro obor výtvarný v květnu 1980.

 

1986-1987
Koncertní a výstavní činnosti školy byla iv tomto školním roce velice bohatá. V celostátní soutěži „Alšova země“ získala 1. místo Vendula Čtvrtečková v kategorii 10-letých. Její práce byla vystavena na mezinárodní výstavě v Berlíně.

 

1989-1990
V rámci listopadových změn vzniklo iv LŠU OF, je mluvčím byla paní Drahomíra Dachsová. Byly uspořádány dva koncerty pro vybudování dětské onkologie v Praze Motole a výtěže 1.665,- Kč byl odeslán na jejich konto. Kola některých soutěží, která se každoročně konala, byla zrušena. Od 1.6.1990 nese škola název Základní umělecká škola. Dne 4.8.1990 odešel do důchodu pan ředitel Miroslav Drašner, na jeho místo nastoupila od 1.9.1990 paní Drahomíra Dachsová.

 

1991-1992
Od 1.1.1992 je zřizovatelem ZUŠ Školský úřad v Rychnově nad Kněžnou. Inventář ZUŠ byl předán do správy novému zřizovateli, budova zůstala města Dobrušky, kterému se platil roční nájem 36 tis. Kč. Ke vší správě bylo zřízeno místo hospodářky, kterou se na polovinu úvazek stala paní Irena Moravcová. Na škole v tomto roce působilo šest souborů – žákovský dechový, houslový, komorní, fanfárová skupina, akordeonový a pěvecký.

 

1994-1995
Nový školní rok byl zahájen v nové budově v Kostelní ulici č.p. 428 a č.p. 2. Slavnostního otevření dne 1.10.1994 se zástupci Školského úřadu z Rychnova nad Kněžnou, v čele s panem Antonínem Kačírkem, zástupci města, v čele s panem starostou Vladimírem Zrzavým, ředitelé zástupce škol a kulturních zařízení města, rodičů pan Jaroslav Brandejs, předseda SRPŠ a zaměstnanci ZUŠ v Dobrušce.

 

1997-1998
V tomto školním roce vyučoval literárně-dramatický obor známý herec Miroslav Zounar, rodák z Osečnice v Orlických horách.

 

2000-2001
Od 1.9.2000 je ZUŠ v Dobrušce příspěvkovou organizací s právní subjektivitou jako nástupce původní zálohové organizace Školského úřadu Rychnov nad Kněžnou. V tomto roce byla velmi zdařilá přehlídka literárně-dramatického oboru v Rychnově nad Kněžnou, která se za naši školu zúčastnily dva soubory.

 

2001-2002
Od 1.7.2001 je ZUŠ zřízena Královéhradeckým krajem. ZUŠ se v tomto roce mimo jiné na slavnostním otevření dobrušské Městské knihovny. Žáci paní učitelky Štěpánové se zúčastnili ústředního kola ve hře na akordeon, kde Pavel Svoboda získal místo 3., duo Pavel Svoboda a Jiří Kupka získali čestné uznání. Ve hře na kytaru do ústředního kola jako absolutní vítěz kola krajského postoupil Petr Beneš. A získal zde 1. místo!

 

2002-2003
Po krátké těžké nemoci zemřela dne 10.2.2003 paní ředitelka Drahomíra Dachsová. Na její místo nastoupil učitel hry na kytaru František Zima. Stejně jako v předchozím roce dosáhl úspěchu Petr Beneš ve hře na kytaru, a to 1.místem v II. kategorii v soutěži „Mladí gitaristi“ na ZUŠ Ivana Balku v Dolním Kubíně. Výtěžek benefičního koncertu „Školy školám“, který ZUŠ vykonala 24.10.2002, byl věnován ZUŠ v Kralupech nad Vltavou na zmírnění následků povodně.

 

2003-2004
V tomto roce se náš zřizovatel, Královéhradecký kraj, rozhodl, že se škola zruší. ZUŠ fungující pod IČ 70152501 končí k 31.12.2004.

 

2004-2005
K 1.1.2005 vzniká nová ZUŠ, jejímž zřizovatelem je Město Dobruška. Do funkce ředitele byl opět jmenován pan František Zima. Všichni zaměstnanci pracují od 1.1.2005 v nové organizaci.

 

2005-2006
O letních prázdninách je díky našemu zřizovateli Města Dobrušce zcela zrekonstruované sociální zařízení, které po opravě volalo již delší dobu. Máme tak jak v přízemí, tak 1. patře školy, zvlášť WC pro dívky, chlapce a učitele, v přízemí potom i zcela novou sprchu pro taneční obor.

 

2006-2007
V tomto školním roce byly do literárně-dramatického oboru pořízeny zcela nové marionety. A tak se kromě recitace, nácviku divadelních rolí a přednesu mohou žáci LDO věnovat i loutkoherectví s loutkami vodníka, krále, princezny, Honzy a šaška. Na jaře 2007 se také podařilo vyklidit školní byt - tím vznikly školy další tolik potřebných prostor pro výuku.

 

2007-2008
Na taneční přehlídce Červený Kostelec 2008 získaly děti uč.Petry Felcmanové a K.Talavaškové 4 diplomy za choreografii. Samostatný projekt Země dvou tváří, kteří se představili nejprve v Trutnově, Dobrušce a skončil v červnu v Rychnově nad Kněţnou pod vedením Kateřiny Talavaškové, která spojila všechny ZUŠ z těchto měst v jeden celek.

 

2008-2009
Nejúspěšnější koncert proběhl v kostele Sv.Martina ve Zdi v Praze 28.11.2008, kterého se zúčastnila také sólového zpěvu, sboru, flétny, houslí, akordeonu, kytary, saxofonu. Na školní rok 2008/2009 vyhlásilo Ministerstvo školství Národní soutěţ Základních uměleckých škol ve hře na dechové a bicí nástroje av sólovém a komorním zpěvu av tanečním oboru. ZUŠ Naši školu reprezentovali tito ţáci: Adéla Pohlová – zobcová flétna; Marie Obršálová, Pavlína Hejzlarová – příčná flétna – od p.uč. Mgr.Štěpánky Holancové; Vladislav Jiroud, František Šnábl – bicí – od p.uč.Luboše Votroubka;Nela Klimešová, Klára Michlová, Josef Tuţil, Jiří Tuţil, Martina Drašnerová, Kateřina Königová, Lucie Štěpánová, Kristýna Stejskalová, Lenka Vykoukalová – zpěv – od p.uč.Šárky Potůčkové.

2009-2010
Do nové učebny určené pro zkoušení školní kapely bylo nutné připevnit odhlučnění stropu a stěn. Byly zakoupeny nové židle do učebny dechů, do koncertního sálu nové lustry, do učebny HN byla zakoupena keramická tabule. Pro výtvarný obor byl zakoupen projektor a nové výstavní panely. V soutěžích ZUŠ získalo smyčcové kvarteto 1. místo v krajském kole.

2010-2011
Stavební odbor poskytovatelů o letních čištění okapů a odstraňování špatných prázdninových komínů. Pro výtvarný obor byla zakoupena sada tiskařského náčiní a potřeby pro síťotisk. Do tanečního oboru byl zakoupen gymnastický koberec. V letošní soutěži ve hře na kytaru jsme získali v krajském kole 2. a 3. místo, ve hře na violoncello 1. místo a ve hře na akordeon jsme v krajském kole získali 2. a 3. místo.

2011-2012
K zachycení záznamů z vystoupení žáků všech oborů byl zakoupen fotoaparát a kamera. Pro hudební obor do hudební nauky byla pořízena interaktivní tabule. Na údržbu dvora byla zakoupena benzinová sekačka na trávu, k zajištění dobrého provozu školy byl zakoupen průmyslový vysavač, laminátor a malá barevná tiskárna. V létě došlo k vytopení tanečního sálu (prasklo vodovodní potrubí), byla poškozena podlaha-promočení, bylo třeba naplánovat výměnu – časově i finančně nákladná akce, hrozilo nebezpečí plísní a dalšího poškození.

2012-2013
Školní rok byl plný úspěchů v soutěžích. Výrazný úspěch znamenal pro ZUŠ Dobruška i pro samotného Josefa Tužila (žák paní učitelky Ivy Krskové) zisk 3místa v ústředním kole soutěže MŠMT ve hře na EKN. Taneční obor postoupil se svou choreografií Kulikoulinkatě do celostátního kola v Kutné Hoře.

Flétnový soubor Orchideje, složený ze čtyř příčných fléten, získal 2. místo v krajském kole soutěže MŠMT komorní hra s převahou dechových dřevěných nástrojů. V tomto školním roce byla vyhlášena i soutěž v komorní hře. Naši ZUŠ reprezentovaly hned čtyři komorní soubory. A všechny čtyři získaly v krajském kole 2. místa!Po loňské havárii v tanečním sále (prasklo vodovodní topení) se podařilo (po vyřešení pojistné události) opravit celou podlahu – byly vyměněny některé desky pod zcela novým baletizolem, byly pořízeny nové koberce ke vstupu do budovy i lehké prokrytí nové v tanečním sále při koncertech v sálu hudebním. Díky firmě ALARM CZ zlepšili příspěvek na provoz od našeho zřizovatele jsme vyměnili již zastaralé bezpečnostní zařízení.

Z příspěvku od Města Dobrušky na provoz bylo opraveno také odhlučnění v suterénu budovy, kde díky tomu vznikla další hudební třída pro bicí nástroje. Díky odhlučnění nejenom stěn, ale také stropu a podlahy již tento jinak tak zvučný nástroj neruší výuku ostatních.

2013-2014
Díky tomu zřizovat se nám podařilo o hlavních prázdninách vyměnit dvoje hlavní vchodové dveře, čímž se nejenom zamezilo zbytečnému úniku tepla z budovy v době vrcholné sezony, ale nedojde ani k možným nehodám – dveře již vypadly ze svých těžkých kovových futer, hrozilo nebezpečí úrazu . Soutěže probíhaly ve hře na kytaru – 2. místo v krajské soutěži, ve hře na housle – dvě 2. místa a jedno 3.místo v kraji. Ve hře na violoncello se Klárka Hůlková probojovala tentokrát až do kola ústředního, kde získala 3. místo. Pěvecký sbor se zúčastnil celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2014, kde získal bronzové pásmo. Na tuto akci jsme získali finanční prostředky z grantu Královéhradeckého kraje.Výtvarný obor postoupil se svými pracemi až na národní přehlídku Oči dokořán ve Šternberku.

2014-2015
V letošním školním roce se naše škola dostává široké veřejnosti především díky soutěžím, které vyhlásilo MŠMT – z krajských kol soutěží ve zpěvu máme 1. a 2. místo v jednotlivcích, duo a trio 2. místo, bicí získaly dvakrát 3. místo , dechy 1., tři 2. a jedno 3. místo. Taneční obor do krajského kola postoupil se čtyřmi choreografiemi. Ve hře na nástroje dechové se až do vrcholného ústředního kola probojovali a 3. místo ve své kategorii získali - s příčnou flétnou Anička Kárníková, se saxofonem Slávek Bílek. Ve hře na bicí získal v ústředním kole čestné uznání Vojta Šnábl. 3.místo si z ústředního kola přivezl i komorní kvartet ve složení Marie Stejskalová, Kateřina Voglová, Lucie Šitlerová a Jiří Tužil.

2015-2016
I v letošním školním roce se naší škole velice dařilo na soutěžích, které vyhlásilo MŠMT – v krajských kolech komorní hry získaly flétny 2. a 3. místo, saxofony 2. místo, dechy 3. místo a smyčce skvělé 1. místo! V sólových nástrojích jsme v krajské soutěži obsadili 3. místo v akordeonu a klávesách. Až do nejvyššího ústředního kola se tentokrát probojoval a 2. místo ve své kategorii získal Pepa Tužil, a to ve hře na elektronické klávesové nástroje.
Školní rok byl přínosný i pro školu a žáky samotné - náš zřizovatel, město Dobruška, pro naši školu zakoupilo digitální chrámové varhany Ahlborn Praeludium V. Široké veřejnosti jsme tento nástroj předvedli na koncertu Varhany pro Dobrušku v Kině 70 13.5.2016.

2016-2017
V soutěžích, které vyhlašuje MŠMT, se nám zkrátka daří! Z krajských kol soutěže v klavíru jsme přivezli jedno 3. místo a jedno čestné uznání, housle obsadily 6x 2. místo! A kytary druhé a jedno 3. místo. Do ústředního kola se tentokrát probojovala a 2. místo ve své kategorii získala Klára Hůlková, a to ve hře na violoncello.
Tři končící žáci se budou svému oboru věnovat i studiem na střední škole - Petra Klobásová na pardubické konzervatoři hře na klarinet, Vojta Flígr byl přijat na pražskou Mezinárodní konzervatoř, obor literárně-dramatický a Nikola Pilátová byla přijata na Grafický design ve Velkém Poříčí.
Školní rok byl přínosný i pro školu a žáky samotné - náš zřizovatel, město Dobruška, nejenom pro naši školu zakoupilo nové pianino do Synagogy. Veřejnosti jsme tento nástroj předvedli koncertem 14.6.2017.

2017-2018
A zadařilo se se iv tomto školním roce. Z krajských kol soutěže ve zpěvu jsme přivezli jedno 2. místo, dechy obsadily jedno 2. a 3. místo a tři 1. místa! Saxofon jedno 2. místo. Taneční obor přivezl stříbrné a dvě bronzová pásma. Do hlavního ústředního kola se tentokrát probojoval a 1. místo ve své kategorii získal Slavomír Bílek, a to ve hře na saxofon, bubeníci Michael Kaiser obsadil místo 2. a Leon Macháček přivezl čestné uznání.
Dva naši výtvarní umělci se budou výtvarnému směru věnovat i dále - Lukáš Novotný a Tereza Štěpánová.
Pro školu byl v tomto roce zpracován projekt na půdní vestavbu, kde bude snad již v dalším školním roce výtvarný ateliér a učebna dramatického oboru, a tak získám z volné výtvarné třídy další učebny pro obor hudební.
Prvním rokem jsme se zúčastnili i do celorepublikové akce ZUŠ Open, která se konala 24.5.2018.

2018-2019
Pro nás druhý ročník ZUŠ Open, který jsme tentokrát rozjeli ve velkém nejen v Kině 70, ale i na dobrušském náměstí pod titulem Roztančíme Dobrušku!, se konal v pátek 31.5.2019. Skvělá akce!
Zadařilo se iv rámci půdních vestaveb - začátek letních prázdnin to na půdě začalo žít stavbaři a střechaři. Pan ředitel kvůli zahájení stavby vyhlásil na poslední týden školního roku ředitelské volno, takže i lešení se postavilo tak, aby nikoho neohrožovalo.
Soutěžilo se ve hře na keyboard (1., 2. a 3. místo v krajském kole), soutěžili smyčcové a flétnové soubory (1. a dvě 2. místa v krajském kole pro housle, 1., 2. a 3. místo pro flétny).
Klára Hůlková získala zlaté pásmo v soutěži Mládí a Bohuslav Martinů.Ta se hudbě bude věnovat i dál, byla přijata ke hře na violoncello na pražské konzervatoř.
I dva naši výtvarní umělci se budou výtvarnému směru věnovat i dále - Šimon Švejda a Sára Jechová.

2019-2020 Letošní soutěže byly, bohužel, "postiženy" koronavirovou epidemií, díky které byly všechny soutěže utnuty po okresních kolech, ve kterých jsme měli skvěle našlápnuto do kol krajských jak v kytarách (Vendula Řeháková a Jiří Vogl), tak houslích (Anna Domorádová , Martin Baše, Adéla Moravcová). Škoda. Škola žila distanční výukou od 11.3. do 10.5.2020, od 11.5.2020 opět probíhala normální výuka, posunuty byly do června jen přijímací zkoušky na další školní rok, stejně tak postupové zkoušky do vyšších ročníků.Absolventské koncerty se přesunuly na podzim 2020. Tak jsme to zvládli úspěšně dovychovat výtvarníky, kteří byli přijati na umělecké střední školy (Lucie Hábová, Lucie Zelená a Natálie Matajová) a dokonce i violistu Josefa Vogla, který byl v červnu přijat na konzervatoř. A dokončena, po celoročním odříkávání prostor zahrady kvůli staveništi, byla i půdní vestavba. A my se od září 2020 můžeme radovat z dalších prostor výtvarného ateliéru a divadla, včetně jejich skladového zázemí. V původní výtvarné třídě vznikla učebna dechů, kterou zabydlel pan učitel Votroubek. 

2020-2021
Na nový školní rok jsme se utěšili zejména kvůli novým prostorům. Jenže…COVID 19 opět zabojoval, a škola přešla na distanční výuku již 14.10.2020. Částečně se mohli žáci vrátit alespoň k individuální výuce od 25.11.2020, od 7.12.2020 potom i skupiny žáků v počtu do 10ti. Jenže po vánočním volnu nás do školy opět nepustili, takže všichni zpět do online práce, kdy hudební obor vyučoval přes Messengery, WhatsAppy či Skype v mobilech, hudební nauky dostává týdenní práci, výtvarný obor pracoval dle zadání a literárně-dramatický obor i obor taneční vyučovali přes aplikace z obývacích a dětských pokojů. Náročná doba! Nejenom pro vyučující a žáky, ale i pro rodiče. Částečný návrat do školy byl možný od 19.4.2021, od 24.5.ve zkušenosti do 10ti, a tak to vydrželo až do konce školního roku.
Ale iv této době se i díky nám podařilo připravit na talentové a přijímací zkoušky a úspěšně je absolvovat žákyně výtvarného oboru: Nela Holancová a Dorota Švorčíková (Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové, obor Branding design) a Anna Matoušková (Krajinářská architektura na Zemědělské univerzitě v Praze).

2021–2022
Školní rok ještě nebyl normální, COVID řádil, probíhaly četné karantény jak žáků, tak vyučujících, nicméně učilo se již celý školní rok. A to včetně soutěží, ve kterých se nám mimořádně dařilo! Ve zpěvu, bicích, saxofonu i tanci jsme se probojovali až do ústředních kol! Zuzka Marešová 3. místo (zpěv), Leon Macháček 3.místo (bicí), Slavomír Bílek 1.místo a absolutní vítěz kategorie! (saxofon). Tanečnice byly na celostátní přehlídce scénického tance s choreografií Souznít. Skvělá reprezentace ZUŠ i města! Díky němu jsme získali 20let staré pianino do třídy pana učitele Koblásy a novou klimatizaci do učebny LDO! Škola vyžadovala v průběhu roku několik oprav (kotel, bojlery). Čeká nás oprava přívodní trubky na vodu ve sklepě a opět o prázdninách kus školy vymalujeme. Dva naši výtvarní umělci se budou výtvarnému směru věnovat i dále - Denisa Černá a Elizabeth Mičková (grafický design a design oděvů, obě na SŠUP v Ústní n.O.).

2022-2023
V tomto školním roce jsme se zapojili hned do dvou projektů – a to druhého kola Piana do škol a šablon OP JAK II. A v obou jsme uspěli! 5.6.2023 dorazilo do školy zcela nové Pianino zn. Petrof P 125 M1 v hodnotě 299.000,- Kč (sbírka probíhala od 1.12.2022, 2.3.2023 jsme měli na naše pianino vybráno – 50.000,- přispěla firma Petrof, 124.500,- Nadace Karel Komárek Family Foundation a 124.500,- bylo vybráno od dárců). 28.4.2023 končila výzva OP JAK II., využili jsme jí a zažádali o 102.050,- na vzdělávání pedagogů. 2.8.2023 dorazila částka na účet. Výtvarný obor měl letos velkou výstavu v Kině 70 ve dnech 2.-31.5. 2023. Byla zahájena vernisáží, kde vystoupili sami výtvarníci. LDO v letošním roce sehrál Mrazíka (nejmladší), Kytici (ta měla veliký ohlas a hrála se dokonce na hradu ve Skuhrově nad Bělou!) a Romea a Julii (ti nejstarší). Soutěžilo se ve hře na keyboard (v kraji 1x 1.místo, 2x 2.místo a 1x 3.místo), ve hře na housle (v kraji 1x 1.místo a 1x 2.místo), v krajské soutěži komorní hry s převahou dechových nástrojů jsme obsadili 1x 1. místo (saxofony) a 2x 2.místo (příčné flétny). Taneční obor se zúčastnil postupové přehlídky dětských skupin scénického tance v Červeném Kostelci. Choreografie Naslouchej si přivezla ocenění za naplnění tématu a jeho scénické zpracování. Školní rok jsme zakončili rozloučením s paní učitelkou Danielou Štěpánovou, která zde učila již mnoho let při důchodu. Po 40 letech výuky na naší ZUŠce se rozhodla užívat si důchodu na plno. Slavomír Bílek byl úspěšně přijat na DAMU na obor činoherní herectví a Barbora Uhlíková bude studovat v Ústí nad Orlicí design oděvu.

Historie zaměstnanců

Ředitelé
Josef Kovaříček:
Miroslav  Drašner
Drahomíra Dachsová

František Zima

Hudební obor:
Bohuslava Purmová (Železníková)
Vladimír Homolka
Marie Rathouská
L. Malík
p. Dubíček
J. Sedlák
Miroslav  Drašner
Julie Škvrnová

Karel Porkert
Jiří Pilc
Petr Fiala
Vladimír Wisinger
Vlastimil Železník
Drahomíra Pavlová
Magda Strnadová
Jan Bořek
Jana Sobotková
Vladimíra 
Paštiková
František Komárek
Vladimír Tošovský
František Poláček
Josef Kejval
Daniela Štěpánová
Miloš Klestil
Milan Mádr
Anna Vrbová
Heřman
Bártel Prokopová
Dagmar Vodeni
Jaroslav Bezstarosti
Zdeňka Lepšová
Štěpánka  Veverková (Holancová, Mgr.)
Renata Pátková
Petra Volková
( Bónová)
Vladimír Tošovský
Anna Vrbová
Josef Hynek
Zdeněk Pešek
Kamila Rybáčková
Jana Flechtnerová
Miroslav Šrajbr
Aleš Liščák
Radka Štolbová (Zdvihalová)
Milan Vencl
Melita Vodeničarová
Šárka Potůčková
Marcela Bílková
Miroslav Madžo
Kateřina Ledečová
František Zima

Marcela Bílková
Jan Podkalský
Ivana Javorková
Iva Krsková
Luboš Votroubek
Jan  Tihelka
Zdeňka Lepšová

Zdeněk Jílek
Eva Zimová
Vladimír Jelínek
Josef Navara
Adéla Slánská
Jan Sedlák
Hana Molingerová (Novotná)
Michaela Rýglová
Olena Ivanenko, MgA.
Zuzana Jeníčková, Mgr.
Irena Pavlíčková, Dis. 
Oldřich Ševců, Dis.
Eva Votroubková, Mgr.
Martin Weiss, Mgr.
Petra Marková, Bc.
Jaromír Štepán
Kristýna Oubrechtová (Plicková)
Martina Ulmanová
Lenka Zaplatílková, Mgr.
Alena Moravcová, MgA.
Jana Čížková, Mgr.
Michaela Grundová, Mgr.
Lukáš Koblása, Mgr.
Jan Holek, MgA.
Jan Preclík
Vojtěch Kaděra, MgA.
Barbora Lepšová, Bc. et Bc.
Petr Kuhn
Petra Vašíčková (Koblásová)

 
Taneční obor:
Olga Podruhová
Blanka Widderová (Slouková)
Eva Netíková (Kudrnová)
Jana Polzerová
Ilona Šlitrová
Jana Ficková
Blanka Stránská (Faltová)
Vilma Grohová (Urešová)
Petra Felcmanová (Martínková)
Veronika Šachová
Petra Felcmanová
Kateřina Talavašková


Výtvarný obor:
Eliška Horáková
Jana Trnková
Marie Dachsová (zástup za nemoc p. Trnkové)
Milan Bořek
Josef Kejval
Jan Pížl
Karin Šnajdrová Militká, Mgr. 
Petra Prázová, Mgr. (rozená Žďánská)
Karolína Blažková, Mgr.
Tereza Pecenová


Literárně - dramatický obor:
Vladislav Balcar
Olena Rohlenová
Josef Mach
Zdeněk Dlabola
Miroslav Zounar
Rudolf Kotas
František Veverka, Mgr.
Tereza Štěpánová, Mgr.
Jan Holek, MgA.


Provozní zaměstnanci
B. Hubáčková
L. Mervartová
L. Mervartová
Jaroslava Křetinová
Gisela Syrůčková
Františka Gütlerová
Jana Václavková
Františka Gütlerová
Milada Šmídová
Irena Moravcová
Milena Hofmanová
Eva Balášová
Jiří Marek
Jiří Slavík
Milada Šmídová
Zdeněk Smola
Šárka Cvejnová
Jaroslav Pavelka
Irena Smolová
Libuše Novotná 

Martina Rašková, Bc. 


Krátkodobé zástupy za nemocné pracovníky
Jana Dočkalová, Květuše Kavánová, Vladislav Jiroud, Ildyka Jiráková, Věra Chmelařová, Rudolf Kotas, Jana Marková, Miroslav Polák, Olena Rohlenová, Rudolf Skalický, Adolf Trnka, Milan Vencl, Jan Bořek, Josef Kejval, Jan Preclík, Dana Friedová 

 

Absolventi pokračují v uměleckém vzdělávání
Libor Čapek (klavír 1977, konzervatoř Pardubice)
Věra Šolínová - Martinová (kytara 1977, konzervatoř Brno)
Josef Frýda (dechy 1977, vojenská hudba Hradec Králové)
Milan Mádr (klavír 1978, konzervatoř Pardubice)
František Zima (kytara 1978 , konzervatoř Pardubice)
Jitka Jirmanová (VO 1978, UMPRUM Praha)
Miloslava Nosková (klavír 1983, konzervatoř Pardubice)
Ilona Linková (zpěv 1983, Pdf Olomouc HV)
Luďka Korotvičková (VO 1983, UMPRUM Praha)
Josef Skuček (1dechy) Roudnice l.
Irena Fialová (VO 1985, Pdf Hradec Králové VO)
Petra Volková (zpěv 1987, konzervatoř Pardubice)
Denisa Hebnarová (zpěv 1987, konzervatoř Praha)
Petra Martínková (TO 1989, AMU Praha)
Radka Štolbová (klavír 1990, konzervatoř Pardubice)
Šárka Veselá housle 1 , konzervatoř Pardubice)
Milan Kubec (VO 1990, UMPRUM Praha)
Lenka Kindlová (housle 1992, konzervatoř Pardubice)
Gabriela Malá (zpěv 1999, Pdf Hradec králové HV)
Václav Dachs (zpěv 1999, Varhanická škola v Opavě)
Daniela Štěpánová (Pklad 2000 Olomouc HV)
Šárka Konířová (VO 2001, ČVUT Praha, fa architektury)
Marcela Jirásková (VO 2001, architektura Brno)
Vladimír Kučera (klavír 2001, hudební vědy Brno)
Pavel Svoboda (klavír 2003, konzervatoř Pardubice)
Petr Beneš (kytara 2004, konzervatoř Pardubice)
Jana Marešová ( VO 2005, ČVUT Praha, fa architektury)
Iva Kovaříčková (VO 2005, obalový design)
Kamila Novotná (klarinet 2006, konzervatoř Pardubice)
Andrea Šrolová (VO 2008, architektura Brno) 
Petra Žďánská (VO 2008, Pdf králové, VO)
Lukáš Koblása (akordeon 2013, Univerzita Hradec Králové, varhan
Petra Koblásová (klarinet 2017, konzervatoř Pardubice)
Nikola Pilátová (VO 2017, SŠ propagační tvorba, Grafický design)
Vojtěch Flígr (LDO 2017, Mezinárodní konzervatoř Praha)
Lukáš Novotný ( VO 2018, Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v H radci Králové )
Tereza Štěpánová  (VO 2018, Design interiéru, Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové )
Klára Hůlková  (violoncello 2019, konzervatoř Praha)
Šimon Švejda  (VO 2019, Textilní výtvarnictví a Průmyslový design)
Sára Jechová  (VO 2019, Užitá fotografie a média)
Lucie Hábová (VO 2020 UMPRUM Ústí nad Orlicí)
Natálie Matajová (VO 2020, SŠ propagační tvorby, Grafický design)
Lucie Zelená (VO 2020 Design interiéru, Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové)
Josef Vogl (HO 2020, viola konzervatoř Pardubice)
Nela Holancová (VO 2021, SŠ vizuální tvorby, obor Branding design v Hradci Králové)
Dorota Švorčíková (VO 2021, SŠ vizuální tvorby, obor Branding design v Hradci Králové)
Anna Matoušková (VO 2021, Krajinářská architektura na Zemědělské univerzitě v Praze)
Denisa Černá  (VO 2022, grafický design, Střední škola umělecko-průmyslová Ústí n. O.)
Elizabeth Mičková  (VO2022, design oděvů- modelářství a návrhářství, Střední škola umělecko-průmyslová Ústí n. O.) O.)
Slavomír Bílek (LDO 2023, DAMU obor činoherní herectví)
Barbora Uhlíková (VO 2023, design oděvů, Střední  škola umělecko-průmyslová Ústí n. O.)