Naše ZUŠ

Naše ZUŠ

Je zřejmé, že základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání mladých. Vytváří podmínky pro vznik přirozené protihodnoty dnešnímu přetechnizovanému a konzumnímu světu, humanizuje nastupující generaci, mnohým mladým lidem nabízí trvalé citové naplnění prostřednictvím uměleckého vyžití, začleňuje je do kategorie občanské společnosti, která má v kořenech hluboké kulturní povědomí. Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti a tím připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V naší ZUŠ se vyučují obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Žáci se mají možnost zapojit do činnosti souborů: komorní hudební , pěvecký sbor, taneční soubor a taneční orchestr . Jako sólisté se zúčastňují mnoha veřejných vystoupení. Máte možnost vidět své dítě hrát na hudební nástroje, zpívat a tančit.

Neopakovatelná a dojemná atmosféra koncertů a tanečních vystoupení v prostorách školy a KD. To vše můžete prožívat každý rok a radovat se z úspěchů svých dětí a vnoučat! Svěřte rozvoj uměleckých dispozic Vašich dětí do rukou našich zkušených pedagogů! Naleznete ve škole tým pedagogů, který kromě profesionálního vedení nabízí také nadšení, pochopení, individuální přístup a motivují tak Vaše děti k radostné a tvůrčí práci!

Snažíme se neustále zlepšovat a vytvářet ve škole takové prostředí, kam by děti chodily rády, výuka pro ně byla zajímavá a umělecké vzdělávání bylo pro všechny naše žáky a jejich budoucí osobní i profesní život maximálně přínosné. Stále více platí, že umělecké vzdělání je nezastupitelné a velmi důležité pro harmonický rozvoj osobnosti. Základní umělecká škola poskytuje dlouhodobé, systematické a komplexní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech .

Škola podchycuje talentované žáky od předškolního věku až po dospělé studenty a odborně je vzdělává ke studiu na středních, vyšších odborných a vysokých školách.

Škola zároveň nabízí kvalitní a smysluplné trávení volného času dětí a tvořivé setkávání a poznávání světa kolem nás prostřednictvím umění. Každý člověk má talent pro nějakou činnost. Jde jen o to jej objevit a co nejvíce rozvinout. Základní umělecká škola je právě takovou institucí, kde jsou děti zaměstnány smysluplnou činností, rozšiřují své schopnosti, připravují se pro život tím, že tvoří, prožívají své první úspěchy, učí se vytrvalosti a získávají celoživotní vztah k umění. Taková příprava je pro život nejcennější. Tříbí jejich citovou oblast, činí je vnímavějšími k okolnímu světu a k lidem.

Nenechte svou ratolest zahálet.

František Zima
ředitel ZUŠ v Dobrušce

 

 

Naše škola se zapojila do projektu Šablony OP JAK, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpory zavádění inovativních metod výuky, vzdělávání pracovníků škol a vzájemného sdílení zkušeností pedagogů.

Současní zaměstnanci

Hudební obor vyučují:

Holancová Štěpánka, Mgr., hra na zobcovou a příčnou flétnu a klavír
Holek Jan, MgA., hra na keyboard
Jeníčková Zuzana, Mgr.,  hudební nauka a akordeon
Koblása Lukáš, Mgr., hra na klavír, varhany  a korepetice
Kuhn Petr, hra na keyboard a klavír
Lepšová Zdeňka, hra na klavír
Marková Petra Bc., hra na kalvír a keyboard, korepetice
Moravcová Alena, MgA., v současné době na rodičovské dovolené
Novotná Hana, hra na saxofon, klarinet a zobcovou flétnu
Pavlíčková Irena, Dis., hra na klavír, čtyřručky a korepetice
Plicková Kristýna, Dis., v současné době na mateřské dovolené
Potůčková Šárka, sborový a sólový zpěv, hra na zobcovou flétnu a violu
Prokopová Dagmar, hra na housle a violu
Slánská Adéla, Dis., hra na klavír a flétnu
Ševců Oldřich, Dis., hra na bicí nástroje
Štěpánová Daniela, hra na akordeon
Tošovský Vladimír, hra na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon
Ulmanová Martina, hra na keyboard, akordeon a učitelka přípravné hudební nauky
Vašíčková Petra, Dis. hra na saxofon, klarinet a zobcovou flétnu
Votroubek Luboš, hra na žesťové nástroje a zobcovou flétnu
Votroubková Eva, Mgr., hra na klavír
Vbová Anna, hra na violoncello
Zaplatílková Lenka, Mgr., hra na keyboard
Zima František, ředitel školy, jmenovaný do funkce dne 1.7.2003, učitel kytary
Zimová Eva, hra na kytaru

 

Taneční obor vyučují:

Felcmanová Petra

 

Výtvarný obor vyučuje:

Blažková Karolína, Mgr.
Pecenová Tereza

 

Literárně-dramatický obor vyučuje:

Holek Jan, MgA.

 

Provozní zaměstnanci:

Rašková Martina, Bc., finanční a mzdová účetní školy
Smolová Irena, školnice

 

Pověřenec školy:

Koblása Lukáš, Mgr., lukaskoblasa@seznam.cz